top of page

algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
   

 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Nicole Groot handelend onder de naam Catgroomer.  
   

 3. Opdrachtgever: wederpartij van de overeenkomst: de eigenaar of bezitter van het huisdier.
   

 4. Huisdier: het dier waarvan de opdrachtgever eigenaar of bezitter is en in het kader van de overeenkomst aangewezene is om door ondernemer te worden getrimd.
   

 5. Overeenkomst: overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever, op elk mogelijke wijze tot stand gekomen, waarmee de ondernemer zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.
   

 6. Trimmen/(trim)behandeling/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien van zijn of haar gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of verfraaien van het huisdier door middel van vachtverzorging, nagelverzorging, reiniging oren en ogen, verwijderen van teken en toedienen van vlooienmiddel.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en opdrachtgever. De voorwaarden zijn op de website van de ondernemer te lezen en worden op verzoek ter hand gesteld. 

 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer is nooit verplicht een opdracht te aanvaarden.
   

 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de ondernemer die gebaseerd is op door opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens.
   

 3. Een aanbod van de ondernemer geldt voor de direct daaropvolgende overeenkomst en niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
   

 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk worden afgesproken. Onder schriftelijk vallen ook de diverse digitale media alsook sociale media. 
   

 5. De opdrachtgever is gehouden de ondernemer vóór totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen over de soort en aard van het huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van belang zijn voor de ondernemer. De ondernemer kan de overeenkomst eenzijdig aanpassen indient blijkt dat er onjuiste of onvolledige omstandigheden zijn doorgegeven. Ondernemer kan de behandeling dan uitvoeren conform de voor de behandeling van het huisdier de gebruikelijke hanteerbare tarieven.
   

 6. Voorafgaand aan de behandeling worden gegevens  met daarin tenminste de gegevens van de opdrachtgever en het huisdier en gegevens omtrent de verzorging, genoteerd en bewaard door de ondernemer. Deze gegevens zijn alleen voor ondernemer bestemd en worden niet gedeeld met andere partijen.

 

Artikel 4. Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een naar oordeel van de ondernemer behoorlijke afronding van de overeenkomst, noodzakelijk is om af te wijken van datgene waartoe de opdrachtgever opdracht heeft gegeven, is de ondernemer daartoe gerechtigd over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever. Dit zou bijvoorbeeld kunnen omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van de ondernemer dit noodzakelijk maken. 
   

 2. In geval dat opdrachtgever veranderingen in het overeengekomen wenst, komen extra kosten hiermee voor rekening van de opdrachtgever. De ondernemer zal de opdrachtgever informeren over deze kosten, tenzij de opdrachtgever deze uit zichzelf had moeten begrijpen.
   

 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of omstandigheden aan het licht komen welke op grond van de door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken.
   

 4. Zonder in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.
   

 2. Annuleren kan kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van de (trim)behandeling.
   

 3. Bij annuleren binnen 24 uren voor het overeengekomen tijdstip van de (trim)behandeling, is de opdrachtgever een toeslag van 25 euro aan de ondernemer verschuldigd. Deze toeslag zal in rekening worden gebracht bij de eerst daaropvolgende uitgevoerde behandeling.

 

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

 1. De ondernemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, als de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden.
   

 2. Voorts is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien omstandigheden zich voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of instandhouding redelijkerwijs niet van de ondernemer kan worden gevergd. Deze omstandigheden zijn naar beoordeling van de ondernemer. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden kunnen zijn:

  1. Het huisdier blijkt agressief te zijn en het is gelet op de veiligheid van de ondernemer, onredelijk om de uitvoering van de (trim)behandeling voort te laten duren.

  2. Het huisdier niet agressief maar anderszins onhandelbaar is.
    

 3. Eventuele schade gemaakt door een huisdier is altijd voor rekening van de opdrachtgever.
   

 4. De opdrachtgever maakt nooit aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door de ondernemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
   

 5. Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel  ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

Artikel 7. Rechten en Plichten

 1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst van verzorging deze dienst te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
   

 2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de verzorging van het huisdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd. 
   

 3. De ondernemer verplicht zich op de afgesproken locatie en zoveel mogelijk op het daartoe afgesproken tijdstip aanwezig te zijn om het huisdier te verzorgen, behalve als er sprake is van overmacht. Hieronder worden verstaan zodanige feiten, welke liggen buiten de macht van de ondernemer, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. 

Artikel 8. Prijzen en betalingen

 1. Alle door de ondernemer vermelde prijzen zijn richtprijzen per behandeling. De ondernemer zal voordat het huisdier getrimd wordt een indicatie geven van de tijdsduur. Indien de gemiddelde tijdsduur van 1 uur trimmen overschreden wordt - door bijvoorbeeld overmatige vervilting van de vacht - zal de prijs verhoogd worden met €12,50 per 15 minuten aan meerwerk.
   

 2. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs middels contante betaling, per pin of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. De opdrachtgever is verplicht de betaling te voldoen op het moment dat de ondernemer klaar is met de verzorging van het huisdier, tenzij de ondernemer aan de opdrachtgever aangeeft dat hiervan onder voorwaarden mag worden afgeweken.
   

 3. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
   

 4. De ondernemer berekent bij aantreffen van vlooien en/of schimmel een meerprijs voor eventueel gebruikte middelen en schoonmaakkosten.
   

 5. De opdrachtgever die mondeling of schriftelijk heeft toegezegd de parkeerkosten van de ondernemer ten tijde van de gehele behandeling via een eigen parkeer-app of -vergunning te betalen, is zelf verantwoordelijk voor het tijdig starten en beëindigen van deze parkeer-app of -vergunning, Eventuele parkeerboetes ontstaan door het niet tijdig starten en beëindigen van een dergelijke app of vergunning, zullen volledig aan de opdrachtgever worden doorbelast.
 6. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van door opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer toe te rekenen oorzaak.
   

 2. Informatieplicht: De opdrachtgever moet, uiterlijk bij het afleveren van het gastdier bij de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging, huisvesting of training van het gastdier.
   

 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het huisdier, tenzij dit de opdrachtgever niet is toe te rekenen.
   

 4. Als het huisdier een (vorm van) ziekte onder de leden heeft, is de ondernemer nooit aansprakelijk voor de gevolgen van het trimmen.
   

 5. Als het huisdier als direct gevolg van de behandeling door de ondernemer komt te overlijden, dient de opdrachtgever sectie te laten verrichten teneinde erachter te komen wat de doodsoorzaak is. Indien de ondernemer de oorzaak is geweest van het overlijden van het huisdier is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.
   

 6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer, zal de opdrachtgever de ondernemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade en kosten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer.
   

 7. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang    van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan de ondernemer  toegerekend kunnen worden.
    

 8. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat door de ondernemer daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
   

 9. De verjaringstermijn van vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens de ondernemer bedraagt één jaar.
   

 10. Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   

 11. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.​

strook vacht.jpg
bottom of page