top of page

Privacyverklaring

Persoonsgegevens, bijv. personalia, bewaar ik voor de duur dat je klant bij mij bent. Als je niet hebt aangegeven dat je geen klant meer van mij zal zijn bewaar ik je gegevens tot op het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat je nog een afspraak bij mij maakt. Voor de behandelgegevens van je kat is de bewaartermijn in principe 5 jaar (vanaf het moment van de laatste behandeling), tenzij langer bewaren voor de genoemde specifieke doeleinden noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van Catgroomer.

Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de Belastingdienst te voldoen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en ik neem de onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 • De gehele administratie wordt beschouwd en behandeld als vertrouwelijk en waardevol en wordt op zorgvuldige wijze bewaard en vervoerd, opdat deze niet in handen van onbevoegden kan geraken.
   

 • De administratie wordt niet ter beschikking gesteld aan derden, uitgezonderd aan mijn boekhouder voor het vervullen van verplichtingen aan de Belastingdienst.
   

 • De administratie wordt offline bewaard en bewerkt (deels digitaal, deels op papier).
   

 • De computer waarmee gewerkt wordt beveiligd met beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
   

Bij een vermoeden dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je contact met mij opnemen via info@catgroomer.nl. Ik zal dit dan z.s.m. onderzoeken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrek deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is ter informatie aan een dierenarts of andere trimster, bijv. bij verhuizing van de klant of vakantie van Catgroomer of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechten van personen waarvan ik persoonsgegevens verwerk

Als ik je persoonsgegevens verwerk, heb je het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van de persoonsgegevens door mij. Ook hebt je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je mij kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar info@catgroomer.nl. Ik zal deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer binnen vier weken op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen ik deze gegevens weer.

Overig

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik heb niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Ik kan de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en ik kan dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als ik constateer dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijder ik de persoonsgegevens. Mocht je aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan ik de gegevens heb verwerkt de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt, neem dan contact met mij op via info@catgroomer.nl, zodat ik de betreffende gegevens kan verwijderen.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijs ik erop dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking een klacht in te dienen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Vertrouwende hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Catgroomer

bottom of page